Grupo municipal dos socialistas de Santiago


Noticias

PSOE

O Grupo Municipal Socialista respalda o manifesto do PSdeG_PSOE en apoio da igualdade laboral e salarial

21/02/2020

Mañá, 22 de febreiro, celébrase o Día da Igualdade Salarial. Desde o Grupo Municipal Socialista queremos conmemoralo amosando o noso apoio ao manifesto co que o PSdeG-PSOE quere mostrar o seu compromiso para acabar coa desigualdade laboral e salarial resultado da suma de discriminacións que as mulleres sofren no mercado de traballo e no ámbito privado.
En 2017, o salario medio bruto das mulleres representou o 78% do salario medio bruto masculino. A brecha salarial de xénero sitúase no 22% (último dato dispoñible, 2017 do INE).

A principal causa de que o salario anual das mulleres sexa menor que o dos homes está motivado polo peso dos coidados (a menores, a persoas maiores, do fogar, etc.) que recae desproporcionadamente sobre as mulleres.

Por este motivo, as mulleres teñen máis dificultade para acceder ao mercado de laboral e para promocionar unha vez conseguido un emprego. A realidade laboral das mulleres caracterízase pola parcialidade - as mulleres supoñen o 74,13% dos contratos a tempo parcial - INE 4T 2019- , por contar con máis taxa de paro - 12,23% homes e 15,55% mulleres - INE 4T 2019- e menor taxa de actividade - 64,24% homes e 53,53% mulleres - INE 4T 2019 - e de emprego - 70,8% homes e 60% mulleres - INE 4T 2019 - . Tamén atopan máis obstáculos para acceder a postos de responsabilidade. Nas empresas do IBEX-35, en 2018, as mulleres conselleiras só representaban o 23,2% e as presidentas o 8,8%, tal como indica o INE.

Para o PSdeG é indispensable profundar na mellora das condicións das mulleres no ámbito da súa independencia económica e, xa que logo, da garantía das condicións materiais para ter unha vida digna. Para o presente, cun traballo que lles permita ter un proxecto de vida propio. E para o futuro, porque de como sexan eses traballos (tipos de contrato, xornada, salario, etc.) dependerán as pensións que reciban.

Grazas ás melloras introducidas polo Goberno socialista desde xuño de 2018 conseguimos reducir case 2 puntos a brecha de xénero nas pensións, aínda que a pensión media que reciben as mulleres aínda segue sendo un 35% inferior á dos homes.

O Grupo Parlamentario Socialista rexistrou unha Lei de igualdade laboral que non puido aprobarse na pasada Lexislatura pola disolución das Cortes e as convocatorias electorais. Con todo, o Goberno socialista rescatou as súas medidas máis importantes e aprobou fai un ano un Real Decreto Lei coas medidas máis necesarias para garantir a igualdade entre homes e mulleres no emprego, para atacar de xeito urxente os elementos discriminatorios no itinerario laboral das mulleres e, en definitiva, para garantir o cumprimento do principal valor da Constitución, que é a igualdade.

Entre outras medidas, ampliáronse os permisos de paternidade para a súa progresiva equiparación cos de maternidade co obxectivo de avanzar en corresponsabilidade, estableceuse a obrigatoriedade dun rexistro de salarios para eliminar a brecha salarial, modificouse a lexislación para estender os plans de igualdade nas empresas e recuperouse a cotización á Seguridade Social das cuidadoras de persoas con dependencia.

Así, o permiso de paternidade pasou de 5 a 8 semanas en 2019, pasará a 12 semanas en 2020 e a 16 semanas en 2021, un paso crave para conseguir a igualdade real e efectiva entre homes e mulleres na conciliación e o principio de corresponsabilidade nos coidados. Ademais, os plans de Igualdade nas empresas estendéronse a todas aquelas con máis de 50 persoas traballadoras, porque entendemos que devanditos plans son os que garanten os verdadeiros dereitos e o tratamento igualitario das mulleres. Igualmente introduciuse a transparencia nas táboas salariais, ás que poden acceder a representación legal das e os traballadores. Si a diferenza salarial entre homes e mulleres supera o 25%, a empresa deberá acreditar as razóns con causas obxectivas. Tamén, recuperamos a cotización á Seguridade Social das persoas cuidadoras de persoas con dependencia, un colectivo maioritariamente integrado por mulleres. A iso, ademais hai que sumar os incrementos sobre o Salario Mínimo Interprofesional de 2019 e o aprobado para 2020, percibido maioritariamente por mulleres.

Todo iso, negociado no marco do diálogo social, para o que se convocou unha Mesa de Diálogo Social sobre Igualdade, coa participación do Goberno e os Axentes Sociais. O Goberno socialista percorreu parte do camiño necesario para dotarnos dunha norma con actuacións concretas dirixidas a reducir a desigualdade no ámbito laboral, materializada na brecha salarial. Máis da metade da poboación sofre discriminación e este Goberno traballou e vai seguir traballando ata o último momento para dar resposta aos problemas reais das mulleres. Esa é a principal obrigación e responsabilidade da política e do noso traballo constante desde o Partido Socialista.

A igualdade efectiva pasa, necesariamente, pola independencia económica e por que as mulleres teñan a posibilidade de proxectarse no ámbito profesional. A igualdade no emprego é, xa que logo, un fin en si mesma, pero tamén é o instrumente clave: o pleno goce dos dereitos e liberdades por parte das mulleres só pode construírse a través da igualdade e a independencia económica.

"Somos libres cando podemos ter unha vida autónoma" (Carmen Calvo)

Volver
PAZO DE RAXOI. Praza do Obradoiro. 15705 Santiago de Compostela. psoe@santiagodecompostela.org